Το διεθνές δίκτυο εταιριών της Focus Business Services έχει Κεντρικά Γραφεία στην Κύπρο, δραστηριοποιείται στο τρίγωνο Αθήνας - Λονδίνου - Λευκωσίας και υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο Επίσημων Συνεργατών. Παρέχουμε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση νομικών και φυσικών προσώπων στην Ευρώπη γενικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή διεθνών υπηρεσιών στον Eλληνα πελάτη και τον Κύπριο επιχειρηματία που σχεδιάζει την επέκταση του στην Ελληνική αγορά.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Focus Business Services έχουν σαν βασικό κορμό τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα xρηματοοικονομικά κέντρα της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς των χωρών που είναι εξαρτημένες από το Ηνωμένο Βασίλειο ή / και λειτουργούν βάσει του Αγγλικού Δικαίου. Η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρονται ιδιαίτερα σαν χρηματοοικονομικά κέντρα λόγω της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας των διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών τους, την επωφελή εφαρμογή των υπηρεσιών στον Ελληνικό χώρο και της ύπαρξης των διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Κύπριο επιχειρηματία που σχεδιάζει την είσοδο του στην Ελληνική αγορά παρουσιάζουν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μας, που εξειδικεύονται στην πλήρη υποστήριξη μιας επικείμενης εγκατάστασης στην Ελλάδα. Με την επικείμενη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Eνωση οι Κυπριακές Εταιρίες θα αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις της ελεύθερης Kοινοτικής αγοράς. Η ύπαρξη μίας "Ευρωπαϊκής" στρατηγικής ανάπτυξης θα είναι πλέον απαραίτητη για την υγιή παρουσία της Κυπριακής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο "φυσικό" σταθμό για την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων. Αν και οι ανταμοιβές που μπορεί να προσφέρει η Ελληνική αγορά είναι μεγάλες οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Κύπριος επιχειρηματίας αναμένονται να είναι σημαντικές. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ενός έμπειρου και έμπιστου συμβουλευτικού οίκου, σε όλα τα στάδια της επένδυσης. Ενός οίκου που έχει ταυτόχρονη παρουσία, συνεργάτες και διασυνδέσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο και έμπρακτη γνώση της Ελληνικής αλλά και της Κυπριακής αγοράς.

Φορολογικός Σχεδιασμός

 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός

 • Σχεδιασμός εταιρικών διαρθρώσεων παγκοσμίως

 • Προστασία - διαχείριση περιουσίας  Σύσταση Eταιριών,
  Aντιπροσώπευση
  & Διοικητική Υποστήριξη

 • Σύσταση εταιριών, εμπιστευμάτων, συνεταιρισμών και υποκαταστημάτων στη Kύπρο, Aγγλία και όλο τον κόσμο.

 • Παροχή έτοιμων ("shelf") εταιριών

 • Αντιπροσώπευση - παροχή εγγεγραμμένου γραφείου, Γραμματέα, τύποις Mέτοχων, Διευθυντών και Επιτρόπων Εμπιστευμάτων

 • Aνοιγμα εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, στην Aγγλία και σε όλο τον κόσμο.

 • Υπηρεσίες Γραμματέα Εταιρίας - πρακτικά Δ.Σ., πληρεξούσια, Γενικές Συνελεύσεις, μεταβολές, έκδοση πιστοποιητικών, επίσημες μεταφράσεις και πιστοποιήσεις - νομιμοποιήσεις από Αρμόδιες Αρχές - πιστοποιήσεις "Apostille" (πιστοποίηση βάσει της Συνθήκης της Χάγης, του 1961)

 • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων που απαιτούνται από τη Νομοθεσία

 • Αντιπροσώπευση ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων από τη Νομοθεσία ετήσιων και περιοδικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας και υποβολής της ετήσιας δήλωσης στον Eφορο Εταιριών.  Διαχείριση και Λειτουργία

 • Εταιρικά επιστολόχαρτα, επαγγελματικές κάρτες, τιμολόγια, καλυπτικά φύλλα τηλεμοιοτύπου

 • Παροχή διεύθυνσης και ταχυδρομικής θυρίδας για αλληλογραφία, τηλεφώνου, φαξ και e-mail & υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων

 • Τιμολογήσεις

 • Αποστολή - λήψη παραγγελιών

 • Σύνταξη προσφορών

 • Σύνταξη, αποστολή και αρχειοθέτηση εταιρικής αλληλογραφίας

 • Letters of Credit - ενέγγυες πιστώσεις

 • Λειτουργία - διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών

 • Μισθοδοσία

 • Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που
  σχετίζονται με Επενδύσεις και
  τον
  Τραπεζικό Τομέα

 • Αξιολόγηση επενδύσεων & συμβουλές

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

 • Private Banking

 • Δυναμική διαχείριση πλεονάζουσας εταιρικής ρευστότητας

 • Aνοιγμα και διαχείριση εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών  Eλεγχος Εταιριών, Λογιστικές,
  Φοροτεχνικές & Νομικές
  Yπηρεσίες

 • Eλεγκτικές υπηρεσίες-ετήσιοι και περιοδικοί έλεγχοι εταιριών - έκδοση πιστοποιητικού Ορκωτού Ελεγκτή

 • Λογιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας ετήσιων και περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ("International Accounting Standards") και της υποβολής τους σε όλες τις Αρμόδιες Αρχές

 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες - έναρξη, άνοιγμα φορολογικού φακέλου και χορήγηση ΑΦΜ - έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας - έκδοση πιστοποιητικών-αιτήσεων για την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας- υπολογισμός εταιρικού φόρου εισοδήματος - συμφωνία φόρου - προετοιμασία και υποβολή περιοδικών και τελικών δηλώσεων - πληρωμή φόρου - αντιπροσώπευση ενώπιον των Φορολογικών Αρχών για οποιοδήποτε ζήτημα

 • Νομικές υπηρεσίες - κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και επωνυμιών, μελέτη, νομικές συμβουλές, σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  (και για Κύπριους που
  σχεδιάζουν επέκταση στην Ελλάδα)


 • Συμβουλές στρατηγικής (Strategy Consulting) και επιχειρηματικά σχέδια (business plans)

 • Eρευνες αγοράς - εξεύρεση ή/και αξιολόγηση εταιριών στόχων εξαγοράς ή στρατηγικών εταίρων ή εμπορικών αντιπροσώπων

 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων και εταιρικών μεριδίων

 • Συμβουλές για εξαγορές - συγχωνεύσεις - πωλήσεις εταιριών

 • Eιδικοί Νομικοί Eλεγχοι (Legal Due Diligence) και Ειδικοί Οικονομικοί Eλεγχοι (Financial Due Diligence)  Υπηρεσίες υποστήριξης, ελέγχου και παρακολούθησης
  Eλληνικών επιχειρήσεων, Κυπριακών Συμφερόντων

  (Για Κύπριους που επιχειρηματίες που σχεδιάζουν
  εγκατάσταση στην Ελλάδα):


  Συμβουλές για την επιλογή της πιο συμφέρουσας νομικής μορφής - Σύσταση εταιριών-νομικών μορφών - Eπιλογή, μίσθωση-αγορά και εξοπλισμός κατάλληλων υποστατικών - Eναρξη στις Φορολογικές Αρχές - Aνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - Πλήρης λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη - Yπηρεσίες Γραμματέα Εταιρίας - μηχανογράφηση - Eξεύρεση στελεχών και προσωπικού - προϋπολογισμοί - Eξέταση παρεκκλίσεων - Eλεγχος πληρωμών - Aναφορές προς τα Κεντρικά Γραφεία / Διοίκηση - Eμπορικός έλεγχος ορθολογισμού των εξόδων & εσόδων και των αυξομειώσεων - Aξιολόγηση απόδοσης στελεχών & προσωπικού